Informace o zpracování pomocí kamerového sytému

Kdy vzor použít?

Tento vzor využijete v případě, že chcete splnit informační povinnost vůči subjektům údajů dle čl. 13 GDPR – informovat subjekty údajů o použití kamerového systému.

Související informace

V případě použití kamerového systému uvnitř budovy bude správce informovat zaměstnance (např. formou vnitřního předpisu) o tom, že je prostor monitorován, jak dlouho jsou záznamy uchovávány a kde je možné získat podrobnější informace o kamerovém systému. Pro použití bezpečnostních kamer v interiéru i exteriéru platí, že by kamerový systém měl být zřetelně označen např. štítkem s piktogramem.

Správce je rovněž povinen zamezit neoprávněnému přístupu a nakládání se záznamem kamerového systému. Není třeba, aby byl záznam šifrovaný, ale vhodné by bylo vyřešit v rámci zabezpečení zejména přístupová práva, tedy kdo může s těmito záznamy manipulovat.

V režimu GDPR nebude nutné splnit registrační povinnost, tj. podat oznámení o zpracování osobních údajů, jak je tomu v režimu zákona o ochraně osobních údajů. 

Provozování kamerového systému

Provozováním kamerového systému se správce dostává do režimu GDPR, protože tím zpracovává osobní údaje žijících fyzických osob, přesněji jejich video záznam. Tak jako ve všech případech legálního zpracování osobních údajů platí, že musí existovat právní důvod takového zpracování. 

Oprávněný zájem

V případě bezpečnostních kamer přichází do úvahy právní důvod zpracování, který je stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů. Jestliže organizace vyžívá pro monitoring kamerový systém, je oním oprávněným zájmem právě zájem o bezpečnost jejího majetku, života a zdraví jejích zaměstnanců případně dodavatelů. 

K oprávněnému zájmu však třeba uvést, že před ním má přednost zájem nebo základní práva a svobody subjektů údajů. S ohledem na právě uvedené nutno zmínit, že bude třeba vhodně zvolit umístění kamer, a to jak těch venkovních, tak vnitřních. Aby byl zachován primární cíl – ochrana majetku, života a zdraví osob, při nenarušování zájmů či základních práv a svobod subjektů, doporučujeme zvolit takové místo, aby kamera např. nesměřovala na sousední nemovitosti. To proto, aby zde byla minimalizována potenciální možnost ohrožení, resp. narušení soukromí osob využívajících tyto sousedící nemovitosti. Stejně tak by neměl být monitorován např. prostor, ve kterém se nacházejí toalety, odpočívárny pro zaměstnance apod. Bude-li tedy zvoleno vhodné místo pro takové kamery, pak se bude jednat o legální zpracování osobních údajů.

Poznámka: Předpokladem právního dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, je nezbytnost takového zpracování ve vztahu k účelu, kterým zpravidla bude ochrana majetku, případně ochrana bezpečnosti osob pohybujících se v prostorách využívaných správcem. Před každým takovýmto zpracováním by měl správce provést tzv. test proporcionality (někdy označován jako balanční test), ve kterém poměřuje, co převáží, zda účel sledovaný zpracováním (tj. bezpečnost zajišťovaná prostřednictvím kamerového systému), resp. přiměřenost zvoleného prostředku pro konkrétní účel zpracování nebo práva a svobody subjektů údajů. Právě uvedené musí být správce, pro případ kontroly, schopen obhájit.

Dostupný formát: .docx

Status: zdarma ke stažení

Typ dokumentu: jednostranné právní jednání

Počet stran: 2

Datum aktualizace: 11.11.2019

Upozornění

leegl.cz umožňuje uživatelům přístup k právním vzorům smluv, jednostranných dokumentů a souvisejícím informacím. Prostřednictvím této platformy nejsou poskytovány právní služby ve smyslu příslušných právních předpisů, a není ani možné jejich poskytování prostřednictvím této platformy sjednat. V případě, že zde naleznete právní informaci nebo názor, mějte na paměti, že se nejedná o právně závazný výklad právních předpisů.

Napište nám

Nalezli jste na webových stránkách nebo v některém z volně dostupných dokumentů chybu? Chybí vám v nabídce nějaký vzorový dokument, který potřebujete? Neváhejte nás kontaktovat.

Jdeme s dobou

Podmínky používání webu